Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,50,2
Indeks staranja186119
Indeks staranja za moške14093
Indeks staranja za ženske239146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
849416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
464320