Občina Mengeš

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.

Mengeš

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 197. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 7.550 prebivalcev (približno 3.600 moških in 3.950 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 338 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,8 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 16,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,7 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 103 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 400 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 84 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 660 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 260 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 354 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 282 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 38 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)338102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,79,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km22220.273
Število prebivalcev7.5722.059.114
Število zaposlenih oseb1.701698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)918,34997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)185.63590.625.516