Občina Maribor

Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije.

Maribor

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo

Občina Maribor je del podravske statistične regije. Meri 148 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 40. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 111.100 prebivalcev (približno 54.300 moških in 56.800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 753 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,4 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,3 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 44,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 176 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 42 vrtcev, obiskovalo pa jih je 4.129 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 7.380 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 3.540 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 49 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 18,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 3 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 470 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 47 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 68 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (45 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih 115.211 prihodov in 232.806 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 3,4 % vseh prihodov in 2,4 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 424 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 104 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)753102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)18,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,09,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km214820.273
Število prebivalcev111.1152.059.114
Število zaposlenih oseb51.070698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)966,40997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.169.18090.625.516