Občina Log - Dragomer

Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.

Log - Dragomer

Vir: Arhiv SURS, 2009

Občina Log - Dragomer je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 11 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 208. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 3.650 prebivalcev (približno 1.850 moških in 1.800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 136. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 333 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -13,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -10,6 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 187 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 82 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 400 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 329 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 86 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 106 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 336 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 16 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)333102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,19,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km21120.273
Število prebivalcev3.6652.059.114
Število zaposlenih oseb398698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)879,19997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)29.58490.625.516