Občina Lendava

Občina Lendava meji na republiko Madžarsko in Hrvaško in je dvojezična, saj v njej poleg Slovencev prebivajo tudi pripadniki madžarske narodne manjšine. Pomembnejši dejavnosti sta kmetijstvo in turizem (terme).

Lendava

Vir: Wikipedia (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Pierre Bona

Občina Lendava/Lendva je del pomurske statistične regije. Meri 123 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 51. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 10.650 prebivalcev (približno 5.150 moških in 5.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 52. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 87 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -5,3 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -10,6 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 45,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 184 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 247 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 64 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 570 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 320 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 51 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 22,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 456 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 58 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih 31.124 prihodov in 110.463 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 0,9 % vseh prihodov in 1,2 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 271 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 49 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)22,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,89,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km212320.273
Število prebivalcev10.6692.059.114
Število zaposlenih oseb3.066698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)903,99997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)196.99990.625.516