Občina Krško

Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.

Krško

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor Janez Drilc

Občina Krško je del spodnjeposavskestatistične regije. Meri 287 km2. Po površini se med slovenskimiobčinami uvršča na 9. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo otej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 26.050prebivalcev (približno 13.400moških in 12.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinamiuvrstila na 11. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelopovprečno 91 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot vcelotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od številaumrlih. Naravni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (vSloveniji 0,9).Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od številatistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -7,8. Seštevek naravnega inselitvenega prirastana 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,1 (v Sloveniji1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,8leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci teobčine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večjeod števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 109 osebstarih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižjaod vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi,da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot vcelotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksastaranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja zamoške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami večtakih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo14 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.050 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bilistari od 1–5 let jih je bilo 72 % vključenih v vrtec, kar je manj kot vvseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjihosnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 2.150 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli1.000 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj.med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih alisamozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več odslovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo vpovprečju 15,7 % registriranihbrezposelnih oseb,to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot vvečini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečnaplačana osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku zapribližno 3 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v netoznesku pa za približno 2 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 409stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikoststanovanjaje bila 80 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imelosebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečjustar 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih411 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 91 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,29,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km228720.273
Število prebivalcev26.0492.059.114
Število zaposlenih oseb7.563698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.021,21997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.175.50790.625.516