Občina Kostel

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.

Kostel

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Kostel je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 56 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 123. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 650 prebivalcev (približno 350 moških in 300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 206. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 12 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,5 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 12,3 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 49,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 253 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 12 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 58 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 50 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 20 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 949 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 54 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 73 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 249 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 71 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)12102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)49,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,99,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6502.059.114
Število zaposlenih oseb121698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)849,98997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.75490.625.516