Občina Hoče - Slivnica

Občina se razprostira med Pohorjem in Dravskim poljem. Bogate kulturne in naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, slednje izkorišča predvsem za razvoj zimskega turizma. Pohvali se lahko tudi z letališčem.

Hoče - Slivnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), CC Szeder László

Občina Hoče - Slivnica je del podravske statistične regije. Meri 54 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 126. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 11.250 prebivalcev (približno 5.700 moških in 5.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 50. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 209 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,8 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 3,7 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 125 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 389 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec , kar je enako. kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj  V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 810 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 340 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 387 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 73 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 93 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 354 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 34 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)209102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,49,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km25420.273
Število prebivalcev11.2252.059.114
Število zaposlenih oseb3.295698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)932,14997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)367.59490.625.516