Občina Destrnik

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.

Destrnik

Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 26. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe

Občina Destrnik je del podravske statističneregije. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvrščana 162. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo otej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 2.600prebivalcev (približno 1.300moških in 1.300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinamiuvrstila na 165. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno76 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot vcelotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od številaumrlih. Naravni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,5 (vSloveniji 0,9).Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od številatistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,8. Seštevek naravnega inselitvenega prirastana 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,3 (v Sloveniji1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,1leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci teobčine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskihobčin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, jeprebivalo 98 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižjaod vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi,da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot vcelotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksastaranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja zamoške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami večtakih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval1 vrtec, obiskovalo pa ga je 66 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stariod 1–5 let jih je bilo 64 % vključenih v vrtec, kar je manj kot vvseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjiosnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 230 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 6diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj.med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih alisamozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enakoslovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo vpovprečju 10,6 % registriranihbrezposelnih oseb,to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugačekot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečnaplačana osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku zapribližno 23 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v netoznesku pa za približno 19 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 411stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikoststanovanjaje bila 78 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imelosebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečjustar 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih142 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 178 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,19,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23420.273
Število prebivalcev2.6152.059.114
Število zaposlenih oseb218698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)804,35997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)18.83890.625.516