Občina Zavrč

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.

Zavrč

Vir: Wikipedia (http://en.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Ajax999si

Občina Zavrč je del podravske statistične regije. Meri 19 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 200. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 1.800 prebivalcev (približno 1.100 moških in 700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 189. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak nič (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 15 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 39 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 90 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 28 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 63 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 120 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 4 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 39 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 468 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 34 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 61 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (45 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 102 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 218 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)93102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,49,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km21920.273
Število prebivalcev1.8022.059.114
Število zaposlenih oseb107698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)769,91997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.96390.625.516