Občina Vodice

Vodiška občina leži na pretežno kmetijskem območju, severno od Ljubljane. Večina delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Ker je brez večje industrije, je narava dobro ohranjena in primerna za razvoj turizma.

Vodice

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Veverica

Občina Vodice je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 31 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 178. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 4.800 prebivalcev (približno 2.400 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 106. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 153 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 38,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 72 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 253 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 490 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 325 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 107 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 248 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 72 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev4.7982.059.114
Število zaposlenih oseb661698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)846,88997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)66.41690.625.516