Občina Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.

Ruše

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Ruše je del podravske statistične regije. Meri 61 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 114. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 7.200 prebivalcev (približno 3.650 moških in 3.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 72. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 119 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak nič (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,4 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 43,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 139 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 180 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 63 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 440 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 16 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 2 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 427 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 55 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 75 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 271 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 49 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)119102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)16,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,79,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km26120.273
Število prebivalcev7.2072.059.114
Število zaposlenih oseb1.720698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.018,62997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)193.37090.625.516