Občina Mokronog - Trebelno

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.

Mokronog - Trebelno

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc

Občina Mokronog - Trebelno je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 73 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 95. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 3.050 prebivalcev (približno 1.500 moških in 1.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 154. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 41 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,6 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 16,9 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 104 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 126 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec , kar je enako. kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj  V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 250 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 478 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 215 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 105 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,19,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km27320.273
Število prebivalcev3.0252.059.114
Število zaposlenih oseb423698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)833,39997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.19990.625.516