Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.

Ajdovščina

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Ajdovščina je del goriške statističneregije. Meri 245 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvrščana 18. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo otej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 19.000prebivalcev (približno 9.600moških in 9.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinamiuvrstila na 20. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelopovprečno 78 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot vcelotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od številaumrlih. Naravni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,9 (vSloveniji 0,9).Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od številatistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -8,5. Seštevek naravnega inselitvenega prirastana 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,6 (v Sloveniji1,1).

Povprečna starost občanov je bila 41,5leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci teobčine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večjeod števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebistari 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižjaod vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi,da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot vcelotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksastaranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja zamoške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami večtakih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 741 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bilistari od 1–5 let jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot vvseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjihosnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 1.600 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli800 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj.med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih alisamozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj odslovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo vpovprečju 14,7 % registriranihbrezposelnih oseb,to je več od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugačekot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečnaplačana osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku zapribližno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v netoznesku pa za približno 7 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 389stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 73 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikoststanovanjaje bila 89 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imelosebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečjustar 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih294 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 26 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,1
Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km224520.273
Število prebivalcev19.0242.059.114
Število zaposlenih oseb4.441698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)927,51997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)395.04390.625.516