Občina Kobilje je del pomurske statističneregije. Meri 20 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvrščana 198. mesto.

Statistični podatki za leto 2013 kažejo otej občini tako sliko:

Sredi leta 2013 je imela občina približno 600prebivalcev (približno 300moških in 300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinamiuvrstila na 208. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelopovprečno 30 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot vcelotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od številaumrlih. Naravni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 8,6 (vSloveniji 0,9).Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od številatistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -15,4. Seštevek naravnega inselitvenega prirastana 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,8 (v Sloveniji1,1).

Povprečna starost občanov je bila 43,2leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci teobčine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večjeod števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 141 osebstarih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višjaod vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi,da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot vcelotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksastaranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja zamoške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami večtakih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15let; pri moških pa je bilo enako število takih, ki so bili stari 65 let aliveč, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini je deloval1 vrtec, obiskovalo pa ga je 25 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stariod 1–5 let jih je bilo 86 % vključenih v vrtec, kar je več kot vvseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjiosnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 40 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli20 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 2diplomanta; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj.med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih alisamozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj odslovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo vpovprečju 17 % registriranihbrezposelnih oseb,to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot vvečini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečnaplačana osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku zapribližno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v netoznesku pa za približno 18 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 414stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikoststanovanjaje bila 87 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imelosebni avtomobil (47 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečjustar 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih182 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 138 kg manj kot v celotni Sloveniji.