Več odseljenih kot priseljenih v 123 občinah, v 87 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, je veljalo za zadnja leta, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečevalo predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb je zlasti močno presegalo število oseb, odseljenih iz države v prvih letih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (med leti 2005–2009). V letu 2010 se je ta trend obrnil, vendar je bil že naslednje leto selitveni prirast s tujino ponovno pozitiven. V letu 2012 se je v Slovenijo priselilo 15.022 oseb, odselilo pa se je 14.378 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino znašal 0,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Nekaj več kot polovica vseh občin (123) je imela negativen skupni selitveni prirast, kar je bila v večini primerov posledica negativnega selitvenega prirasta med občinami. Med občinami, iz katerih se je v letu 2012 odselilo več prebivalcev, kot pa se jih je v njih priselilo (in so imele negativni skupni selitveni prirast), je bila po številu odseljenih prebivalcev prva občina Kobilje (–46,3 na 1.000 prebivalcev). Sledila ji je občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah s skupnim selitvenim prirastom –28,6 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, skupni selitveni prirast pod –25 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa sta imeli še občini Osilnica in Makole. 

87 slovenskih občin je imelo v letu 2012 pozitiven skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je v občino več prebivalcev priselilo, kot se jih je iz nje odselilo. Najbolj pozitiven skupni selitveni prirast je imela občina Zavrč, in sicer 46,7 na 1.000 prebivalcev. Sledili sta ji občini Škofljica (25,8 na 1.000 prebivalcev) in občina Kostel (24,9 na 1.000 prebivalcev).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Zavrč 46,7
Škofljica   25,8
Kostel 24,9
Hoče - Slivnica 19,6
Žetale  18,0Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kobilje -46,3
Sveti Andraž v Slov. goricah  -28,6
Osilnica -26,6
Makole -25,3
Lendava -21,4