Število vpisov v terciarno izobraževanje za 7 % večje kot pred dvanajstimi leti

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2012/2013 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 97.706 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 študentov. Število vpisov je bilo po dvanajstih letih še zmeraj višje za 7 %, vendar se je ta delež, potem ko je bil v študijskem letu 2006/2007 najvišji (tj. višji za 27 % v primerjavi s študijskim letom 2000/2001), v šestih letih močno zmanjšal. 

Zmanjšanje števila vpisov se zadnja leta odraža tudi v zmanjševanju deleža generacije, vključene v terciarno izobraževanje. Leta 2012 je bilo med prebivalci v starostni skupini 19–26 let še vedno več kot polovica študentov (51 %), vendar že nekoliko manj kot tri leta poprej. V primerjavi z letom 2000, ko je bilo med prebivalci v starostni skupini 19–26 let 38 % študentov, je bil delež generacije, vpisane v terciarno izobraževanje v letu 2012, višji za 13 odstotnih točk.