Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,4101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,30,3
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške81,691,8
Indeks staranja za ženske129,7145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,475,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,160,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
270327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7791.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6834.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.45917.497