Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)165,8101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,10,3
Indeks staranja141,6118
Indeks staranja za moške106,091,8
Indeks staranja za ženske180,3145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,075,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
47,060,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
323327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev521.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1544.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.17317.497