Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,4101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,3
Indeks staranja117,4118
Indeks staranja za moške94,991,8
Indeks staranja za ženske140,5145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,375,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,360,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
266327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5111.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.4474.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.78617.497