Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,9101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,3
Indeks staranja135,4118
Indeks staranja za moške104,991,8
Indeks staranja za ženske167,5145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,175,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,360,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
316327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7111.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.7224.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.49717.497