Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,9101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,3
Indeks staranja134,5118
Indeks staranja za moške106,191,8
Indeks staranja za ženske164,4145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,075,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
499415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,660,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
386327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5.8871.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev19.1624.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.72417.497