Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,3101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,00,3
Indeks staranja130,6118
Indeks staranja za moške101,191,8
Indeks staranja za ženske161,6145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,775,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5047
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
434415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,860,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
378327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1401.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.1304.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.94817.497