Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,0101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,3
Indeks staranja120,7118
Indeks staranja za moške95,791,8
Indeks staranja za ženske147,2145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,675,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
437415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,560,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
296327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7471.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1904.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.01417.497