Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)88,7101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,70,3
Indeks staranja137,2118
Indeks staranja za moške104,191,8
Indeks staranja za ženske170,9145,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,175,4
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,360,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
271327
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1721.604
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.8554.625
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.73317.497