Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)331101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,70,3
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške136146
Indeks staranja za ženske7692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
358415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
355327