Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)202101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,30,3
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške141146
Indeks staranja za ženske9392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
358415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
302327