Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)752101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,3
Indeks staranja176118
Indeks staranja za moške219146
Indeks staranja za ženske13492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
469415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
435327