Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)74101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,3
Indeks staranja75118
Indeks staranja za moške93146
Indeks staranja za ženske6092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
334415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
277327