Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)14101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,60,3
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške158146
Indeks staranja za ženske7892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)4975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
235327