Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,00,3
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške126146
Indeks staranja za ženske8392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
339415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
324327