Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,60,3
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške143146
Indeks staranja za ženske9692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4047
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
218327