Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,40,3
Indeks staranja77118
Indeks staranja za moške98146
Indeks staranja za ženske5892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
351415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
278327