Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)331101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,3
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške118146
Indeks staranja za ženske11092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-17,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
329415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
401327