Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,50,3
Indeks staranja133118
Indeks staranja za moške160146
Indeks staranja za ženske10592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,357,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
244327