Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,3
Indeks staranja92118
Indeks staranja za moške112146
Indeks staranja za ženske7392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
277327