Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-25,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,40,3
Indeks staranja178118
Indeks staranja za moške211146
Indeks staranja za ženske14292
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
20,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
453415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
299327