Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,3
Indeks staranja151118
Indeks staranja za moške194146
Indeks staranja za ženske11592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
634415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
319327