Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)131101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,3
Indeks staranja119118
Indeks staranja za moške146146
Indeks staranja za ženske9492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
387327