Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
23,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,70,3
Indeks staranja115118
Indeks staranja za moške169146
Indeks staranja za ženske7192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)32,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
144327