Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,3
Indeks staranja143118
Indeks staranja za moške168146
Indeks staranja za ženske12192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)59,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
346415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
206327