Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)367101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,3
Indeks staranja110118
Indeks staranja za moške137146
Indeks staranja za ženske8592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)103100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)104100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
336327