Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,3
Indeks staranja149118
Indeks staranja za moške217146
Indeks staranja za ženske10692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
520415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
214327