Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,70,3
Indeks staranja139118
Indeks staranja za moške171146
Indeks staranja za ženske10892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-30,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
528415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6452
Komunalni odpadki (kg/preb)
211327