Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)31101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-51,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-46,30,3
Indeks staranja144118
Indeks staranja za moške248146
Indeks staranja za ženske8892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4247
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)510
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
173327