Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)39101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,3
Indeks staranja146118
Indeks staranja za moške186146
Indeks staranja za ženske11292
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
478415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
384327