Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,51,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,3
Indeks staranja90118
Indeks staranja za moške112146
Indeks staranja za ženske7092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
485327