Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)113101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,3
Indeks staranja151118
Indeks staranja za moške181146
Indeks staranja za ženske12392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
448415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
440327