Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,90,3
Indeks staranja129118
Indeks staranja za moške144146
Indeks staranja za ženske11292
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-38,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
565415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
203327