Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)558101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,3
Indeks staranja139118
Indeks staranja za moške173146
Indeks staranja za ženske10792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
523415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
433327